STANOVY

KLUBU ZRAKOVO POSTIHNUTEJ MLÁDEŽE

Názov združenia:
Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri SOŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím internátnej v Levoči.

Sídlo združenia:
Stredná odborná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, Nám. Š. Kluberta 1, 054 01 Levoča.

Čl. I.
Všeobecné ustanovenia

 1. Združenie je samostatným, nezávislým a dobrovoľným združením, združujúcim nevidiacu a slabozrakú mládež školského veku a iných občanov svojou činnosťou im nápomocných.
 2. Združenie je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá vyplýva z týchto vzťahov.

Čl. II.
Cieľ združenia

 1. Cieľom združenia je vytvárať optimálne materiálne a organizačné podmienky pre všestranný rozvoj osobnosti a záujmov nevidiacej a slabozrakej mládeže.
 2. Pre rozvoj osobnosti a záujmov postihnutej mládeže združenie spolupracuje s inými subjektami, ktoré vo svojich programoch majú zakotvenú pomoc postihnutej mládeži.

  V svojej činnosti sa zameriava hlavne na:

  • podporu pri organizovaní súťaží a iných podujatí v oblasti odbornej, jazykovej a umeleckej
  • podporu domácej a zahraničnej odbornej praxe a stáží pre žiakov a učiteľov školy
  • podporu výstav, školení, súťaží a kurzov na odbornej báze a podporu odborných seminárov
  • nadväzovanie kontaktov a spolupráce so školami a združeniami podobného typu a zamerania aj v zahraničí
  • sociálnu výpomoc žiakom nato odkázaným sirotám, polosirotám, pomoc žiakom v mimoriadnych prípadoch
  • podporu pri zabezpečovaní kompenzačných pomôcok
  • iné činnosti vhodné pre rozvoj vzdelávania a využitia voľného času zrakovo postihnutej mládeže
  • podporu športu zdravotne postihnutej mládeže
  • ochranu a podporu zdravia

ČI. III
Členstvo v združení

 1. Členom klubu sa stáva každý kto sa dobrovoľne prihlási z radov zrakovo postihnutej mládeže, prípadne iný občan svojou činnosťou im nápomocný.
 2. Členstvo v klube vzniká aj zaniká len na základe písomnej žiadosti žiadateľa a začína aj končí vyjadrením výboru.

ČI. IV.
Orgány združenia

 1. Najvyšším orgánom klubu je členská schôdza, ktorá je tvorená zo všetkých členov klubu.

  Členská schôdza

  • rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku klubu
  • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
  • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu
  • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
  • volí a odvoláva členov výkonného orgánu
 2. Výkonným orgánom klubu je výbor klubu, ktorý volia členovia klubu na dobu 2 rokov. Na čele výboru je predseda, volený výborom. Počet členov výboru je 6.

  Funkčné zloženie výboru bude do stanov doplnené po prvom zasadnutí členov, najneskôr to bude do jedného mesiaca od registrácie. Výbor bude tvorený predsedom, tajomníkom, hospodárom, a tromi členmi.

  Výbor klubu riadi činnosť klubu medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu, zvoláva a obsahovo pripravuje základné materiály pre tieto rokovania. Výbor je uznášania schopný len v prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho členov. Výbor zvoláva podľa potrieb predseda. Zo všetkých zasadnutí výboru musí byť spísaná zápisnica, ktorú musia podpísať všetci prítomní členovia. Za správnosť údajov v zápisnici a jej archiváciu zodpovedá tajomník.

 3. Štatutárnym orgánom klubu je predseda, ktorý vystupuje v mene klubu a zodpovedá za neho.
 4. Kontrolným orgánom klubu bude revízna komisia, zložená z troch členov, ktorých navrhujú členovia klubu.

  Na čele revíznej komisie je predseda volený výborom združenia. Za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. Kontroluje hospodárenie klubu, dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.
  Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výbore klubu.

Čl. V.
Zásady hospodárenia

 1. Zdrojmi majetku sú finančné a vecné prostriedky získané z príspevkov a darov, ale i z akýchkoľvek iných právom uznaných zdrojov.
 2. Z prostriedkov klubu bude uhrádzaná len tá požiadavka, ktorá je v súlade s jej činnosťou a cieľom.
 3. Poskytnuté prostriedky sú účelovo viazané a ten komu sa poskytli, je povinný ich použiť podľa určených podmienok. Pri nesplnení tejto podmienky musí hospodár žiadať vrátenie prostriedkov alebo ich náhradu.
 4. Revízna komisia predkladá raz ročne správu o výsledku kontroly hospodárenia.

Čl. VI.
Majetkové vysporiadanie pri zániku

 1. O zániku združenia jeho zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán, ktorý menuje likvidačnú komisiu.
 2. Komisia najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s ostatným majetkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.